Geoteknisk undersökning

För att veta hur man ska bygga måste man först veta hur jorden beter sig. Detta tar man reda på i en geoteknisk undersökning.

VAD ÄR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING:

En geoteknisk undersökning, även kallat sondering, innebär att man borrar med olika typer av borrmetoder i jorden. Våra maskiner loggar borrningen och baserat på datan tar man reda på jordens fasthet, typ av jord, störningskänslighet, avstånd till berg med mera.

Våra vanligaste metoder är:

  • Viktsondering (Vim) används för att bedöma jordlagernivåer och fasthet på sand och grus.
  • Jord- och bergsondering (JB) används för att bedöma jordlagernivåer och avstånd till berg.
  • Hejarsondering (Hfa) används för att bedöma fasthet på sand och grus samt pållängder.
  • Slagsondering (Slb) används för att bedöma pållängder.
  • Cone Penetration Test (CPT) används för att bedöma jordlagernivåer, jordtyp, fasthet på sand och lera, sättningsegenskaper med mera.

Provtagning utförs ibland på jorden. Dessa prover skickas till laboratorium för vidare analys för att bedöma jordens beskaffenhet.

Våra vanligaste metoder är:

  • Skruvprovtagning (Skr) innebär att en skruv skruvas ned i jorden och sedan dras upp. På markytan bedöms sedan jordtyp och prover tas som skickas på laboratorium för vidare analys.
  • Kolvprovtagning (Kv) innbär att prover tas upp på lera. Proverna skickas till laboratorium för analys av lerans fasthet och sättningsegenskaper.
  • Vingborr (Vb) innebär att man roterar utrustningen i lera samtidigt som rotationsmotståndet mäts. Utifrån datan kan man sedan bedöma fastheten på leran.

Undersökningsdatan sammanställs och slutsatser fastställs. Allt detta redovisas sedan i en rapport med rekommendationer kring hur man kan bygga på marken, schakta eller förstärka jorden.